آشنایی با ویدئو کنفرانس

ویدئو کنفرانس تکنولوژی انتقال تصویر از نقطه ای به نقطه ای دیگر به کمک شبکه اینترنت است. این تکنولوژی بخش عمده ای از ارتباطات روزانه ما، از ارتباط آنلاین با دوستان و خانواده تا ارتباطات تجاری را تسهیل می کند.

ویدئو کنفرانس