ارسال و دریافت فکس و SMS

با استفاده از این امکان کاربر می تواند در هر مکانی بدون نیاز به دستگاه فکس نسبت به ارسال و دریافت فکس و یا حتی SMS از طریق نرم افزار Outlook و یا محیط OWA اقدام نماید. در نتیجه یکی از مهمترین مزایای این سرویس، صرفه جویی در سازمان ها و کاهش هزینه های درون سازمانی می باشد .
کلیه کاربران می توانند بدون محدودیت نسبت به ارسال فکس اقدام نمایند البته این امکان در اختیار مدیر سیستم نیز قرار خواهد گرفت تا بتواند سیستم را محدود کرده و دسترسی را از شخص سلب نماید.