کمپین

فعالیتهای بازاریابی یا فروشی که در قالب یک حرکت جمعی صورت می پذیرد در این سیستم با نام کمپین شناخته می شود و کلیه طراحی فعالیت ها، اجرا و جمع آوری اطلاعات بازخورد، یکجا قابل ثبت و مشاهده هستند.