طرح جایگزینی تجهیزات ویدئو کنفرانس

شرکت کاوا ارتباطات هوشمند در راستای طرح های خدماتی خود ، این بار طرح جایگزینی تجهیزات ویدئوکنفرانس را به صورت زیر عرضه می دارد:

طرح تعویض کدک :

پرداختی شما فقط مبلغ 8،000،000 تومان Polycom HDX7000 با Polycom HDX6000

پرداختی شما فقط مبلغ 9،000،000 تومان Polycom HDX8000 با Polycom HDX7000

پرداختی شما فقط مبلغ 10،000،000 تومان Polycom HDX9000 با Polycom HDX8000

طرح تعویض دستگاه ویدئوکنفرانس ناسالم با تجهیزات سالم :

بسته به مدل دستگاه خراب و مدل دستگاه مورد تقاضا هزینه اعلام می گردد.

طرح تعویض MCU ناسالم با MCU سالم:

بسته به نوع درخواست هزینه اعلام می گردد.

طرح تعویض دوربین ویدئوکنفرانس ناسالم با دوربین سالم:

بسته به نوع درخواست هزینه اعلام می گردد.

لطفا در صورت هرگونه شبهه و یا جهت هماهنگی با تلفن 4956 و داخلی 401 سرکار خانم غلامی تماس بگیرید.