معرفی Microsoft Exchange

استفاده از سرویس ایمیل در داخل سازمان ها و شرکت ها به منظور نامه نگاری و همچنین برقراری ارتباط درون سازمانی امری مهم می باشد .
استفاده از یک ایمیل سازمانی به منظور مکاتبات از نظر حرفه ای و همچنین نحوه بازاریابی در شرکت های مهم تلقی می گردد لذا با توجه امکانات فراوان Microsoft Exchange به خصوص نسخه 2013 و همچنین سازگاری با دیگر تجهیزات شرکت Microsoft استفاده از این سرویس پیشنهاد می گردد.