مشتریان

کانون توجه Microsoft CRM مشتریان است. مشتریان در دو گروه مجزای حقیقی و حقوقی دسته بندی می شوند. کلیه فعالیتها ، اسناد صادر شده و تراکنشها در رابطه با مشتریان در لینکی در کنار مشخصات وی قابل رویت است به طوریکه می توان پرونده یک مشتری را از اولین برخورد تا به امروز، بلافاصله بررسی کرد.